کارخانه-قند

تجمع کارگران “کارخانه قندممسنی”رستم در جاده سراسری +تصویر

تعدادی از کارگران کارخانه قندممسنی شهرستان رستم برای چندمین بار در جلو کارخانه و حتی در جاده سراسری تجمع و خواستار رسیدگی به وضعیت این کارخانه شدند

...

کارخانه-قند

تجمع و اعتراض کارگران کارخانه قند شهرستان رستم +تصویر

کارگران کارخانه قند "ممسنی" شهرستان رستم برای چندمین بار در اعتراض به تعطیلی کارخانه,عدم پرداخت حقوق و حق بیمه در جلو این کارخانه تجمع کردند

...

کارخانه-قند

کام تلخ کارگران کارخانه قند ممسنی و رستم

در سال ۸۷ کارخانه قند ممسنی و رستم از طرف سازمان صنایع ملی ایران به بخش خصوصی واگذار شد و (م. ی) ملقب به سلطان شکر ایران تصدی این واحد صنعتی را به دست گرفت

...

کارخانه-قند

تجمع کارگران کارخانه قندممسنی +فیلم

کارگران کارخانه قند ممسنی در شهرستان رستم صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق سه سال اخیر خود در جلوی این کارخانه تجمع کردند

...