انتقاد یا تخریب،مسأله این است!

انتقاد یا تخریب،مسأله این است!

با اندکی تأمل و با رصد صفحات مجازی خبرگزاری در اینستاگرام، شاهد حمله های بی وقفه برخی افراد از شهرستان های ممسنی و رستم به تمامی مسؤلین هستیم. حملاتی که نامزدها را نیز بی نصیب نزاشته است. ؛

اوقات شرعی