انتخابات

مهر تایید شورای نگهبان بر انتخابات ممسنی و رستم

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، این شورا طی نامه ای به وزارت کشور صحت انتخابات ۱۲ حوزه منجمله ممسنی و رستم را تایید کرد

...