مجید نگین تاجی

شعر لری خین جگر از استاد مجید نگین تاجی

مجموعه اشعار لری مجید نگین تاجی واقعا شنیدنی هستند.اوج واقعیت اجتماعی.احساس عاشقانه  را در یک شعر گنجانده است

...