یادداشت

دردنامه مردم روستای زیردو رستم

سعادت نگین تاجی عضو شورای اسلامی روستای بخش زیردو شهرستان رستم در دردنامه ای مشکلات این روستا را بیان کرده است

...