تودیع-و-معارفه

تودیع و معارفه دادستان و رئیس دادگستری شهرستان رستم

همزمان با آغاز هفته دولت مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری و دادستان شهرستان رستم برگزار شد 

...