فرهاد_براتی

دکتر فرهاد براتی رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون شد

دکتر فرهاد براتی از فرزندان دیارممسنی که پیشتر حکم سرپرستی دانشگاه سلمان کازرون را گرفته بود بعنوان رئیس جدید این دانشگاه انتخاب شد

...