بازدید اعضای هیئت نظارت وزرات علوم از دانشگاه پیام نور ممسنی ‏

جمعی از اعضاء هیئت نظارت و ارزیابی وزارت علوم ‏دانشگاه پیام نور فارس جهت بازدید و بررسی مسائل آموزشی، اداری، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی در ‏دانشگاه پیام نور مرکز ممسنی حضور یافتند.‏

...