بیمارستان ولیعصر

عملکرد یکساله مدیریت بیمارستان ولیعصر ممسنی +سند

سایت دانشگاه علوم پزشکی استان فارس عملکرد یکسال اخیر بیمارستان ولیعصر شهرستان ممسنی را به صورت گزارش کامل ارائه داده است

...