فرشاد حیاتی

حشمت هاشمی رفسنجانی به قلم فرشاد حیاتی

هاشمی مبارزی جسور,سیاستمداری صبور و مدیری فکور بود که نامش در تاریخ ایران به یادگار و در کارنامه انقلاب ماندگار است

...