عزیزالله رضایی

اهداف و برنامه های عزیزالله رضایی برای شورای شهر نورآباد

حاج عزیزالله رضایی برنامه های مناسبی برای بهبود وضعیت فعلی شهر نورآباد دارد که با حمایت مردم و انتخاب ایشان میتوان امیدوار بود یک شورای متخصص و متعهد روی کار بیاید

...