تودیع-و-معارفه

تودیع و معارفه رئیس منابع طبیعی ممسنی

صبح امروز و با حضور مدیرکل منابع طبیعی استان فارس,مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و سابق اداره منابع طبیعی شهرستان ممسنی برگزار شد

...