هت تریک تبریزی ها در جذب فوتبالیست های نورآبادی!

شهرام گودرزی مهاجم ریز نقش نورآبادی که چند فصل در تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز بازی میکرد با عقد قرار دادی دو ساله به تراکتور سازی دیکر تیم تبریزی پیوست

...