محمد محمودی

تغییر در باور عمومی، لطفی بود که برجام به ملت ایران کرد

این مهم شاید اگر دولت روحانی نبود و مذاکره در این سطح باز انجام نمی شد، تحقق اش بسیار دور از ذهن می نمود و آن باور انحرافی همچنان در جان و دل مردم و بخشی از نخبگان باقی می ماند.

...