ماندنی کشاورزی

برنامه ها و اهداف ماندنی کشاورزی برای شورای شهر نورآباد

آقای ماندنی کشاورزی از فرهنگیان شهرستان ممسنی و متولد بخش دشمن زیاری است که برای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر نورآباد داوطلب شده است

...