اهدا عضو

درگذشت بازمانده حادثه رانندگی نورآباد به گچساران

یکی از بازماندگان حادثه دلخراش تصادف مسیر گچساران به نورآباد که به کما رفته بود سحرگاه امروز قبل از پایان زندگی اعضای بدنش را اهدا کرد

...