ایلوش شریفی

انصراف یک داوطلب شورای شهر نورآباد به نفع ایلوش شریفی

سعید احمدی یکی از داوطلبان انتخابات شورای شهر نورآباد در جلسه ای که امشب برگزار شد تصمیم گرفت در حمایت از ایلوش شریفی انصراف دهد

...