انصراف

انصراف داوطلب جوان شورای شهر نورآباد به نفع ایلوش شریفی

مجتبی امینیان داوطلب جوان شورای شهر نورآباد در بیانیه ای رسمی ضمن انصراف از حضور در انتخابات اعلام کرد در حمایت از ایلوش شریفی از این عرصه کنار رفته است

...