دومین همایش انجمن ممسنی و رستم ساکن تهران

دومین همایش انجمن ممسنی و رستم ساکن تهران روز پنجشنبه  در سالن فردوسی خانه اندیشمندان تهران برگزارگردید.

...