اعزام اتش به اختیاران فرهنگ جهاد و سازندگی به پیراشکفت +تصویر

جمشید خلیلی مسئول بسیج سازندگی دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه های ممسنی و رستم از اعزام دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ممسنی به منطقه پیراشکفت برای محرومیت زدایی خبر داد

...