اورژانس

تولد نوزاد پسر در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ نورآباد

نوزاد عجول نورآبادی برای پا گذاشتن به دنیا صبوری نکرد وقبل از آنکه به شهر نورآباد برسد در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ نورآباد به دنیا آمد

...