تنگ-چناردون

تنگ بوان,طبیعتی زیبا در دیارممسنی

تنگ بوان در جنوب شرقی شهرستان نورآباد ممسنی در حاشیه جاده فرعی نورآباد به جاده اصلی شیراز-اردکان واقع شده است.

...