• تاریخ: یکشنبه، ۲۷ تیر، ۱۳۹۵ - ساعت ۶:۵۶
  • شناسه خبر: 5158

تصاویر کشت شلتوک در روستای گوراب آبپخشان

کلک کنون

تیرماه فصل کشت شلتوک در شهرستانهای ممسنی و رستم است و کشاورزان این دو شهرستان در صورت وجود منابع آب کافی به کشت این محصول اقدام میکنند

تصاویر زیر توسط آقای یوسف رضایی برای پایگاه خبری دیارممسنی ارسال شده است که مردم سخت کوش روستای گورآب آبخشان را در حال کشت شلتوک و به زبان محلی ممسنی ها "کلک کنون" نشان میدهد

کلک کنونکلک کنون در ممسنیشلتوکگورآبکشت شلتوک در گورآب

کشت شلتوک در تیرماه در ممسنی و رستم آغاز میشود و در آبان ماه برداشت میشود.