هلهله ای برای نداری و فقر !

هلهله ای برای نداری و فقر !

ورود دستگاه MRI به شهر نورآباد که به همت نماینده شهرستان خریداری شده بود و حمل آن بر روی تریلر در مرکز شهر حواشی زیادی در فضای مجازی داشته است ؛

اوقات شرعی