کد خبر : 22416
تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 می 2017 - 23:58
-

انصراف علی امیری از انتخابات شورای شهر نورآباد

انصراف علی امیری از انتخابات شورای شهر نورآباد

علی امیری از جوانان تحصیلکرده و داوطلب پنجمین دوره انتخابات شورای شهر نورآباد دقایقی بعد از اعلام اسامی نهایی انصراف خود را اعلام کرد

به گزارش دیارممسنی,علی امیری که انتظار میرفت با حضور در صحنه انتخابات یکی از کرسی های شورای شهر نورآباد را در اختیار بگیرد و یک حامی برای شهردار فعال شهرمان باشد دقایقی بعد از انتشار اسامی نهایی داوطلبان از ادامه انتخابات انصراف داد

متن بیانیه انصراف علی امیری به این شرح می باشد

ﻭﺍﻟﺬﯾﻦ ﻫﻢ ﻻﻣﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻭ ﻋﻬﺪﻫﻢ ﺭﺍﻋﻮﻥ ‏» ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﺭﺍﺳﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭ ﭘﯿﻤﺎﻧﻬﺎﯾﺸﺎﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻧﺪ .
ﺣﻤﺪﻭ ﺳﭙﺎﺱ ﺑﯿﮑﺮﺍﻥ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﻘﻞ، ﺍﺭﺍﺩﻩ، ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻭ ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﻭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﻋﺰﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ .
ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺩﺍﯼ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺁﺣﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﯾﻒ ﻭ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ﺷﻬﺮﻡ – نورآباد – ﻭ ﺳﭙﺎﺱ ﺑﯿﮑﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﯽ ﮐﻪ  حقیر راتاامروزهمراهی کرده وحقیر  ﺭﺍ ﻻﯾﻖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪند.
ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺎ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﻮﺍﺯﯼ ﻭ ﺑﻨﺪﻩ ﻧﻮﺍﺯﯼ، ﺩﻻﻭﺭ ﻣﺮﺩﯼ ﻭ ﺷﺠﺎﻋﺖ، ﻫﻤﺪﺭﺩﯼ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﯼ ﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﯾﻨﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺯﺑﺎﻧﺰﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺖ .
ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮﻡ -نورآباد – ﻭ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺣﻤﺎﻥ ﻭ ﻟﻄﻒ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺩﻡ پا به این عرصه گذاشتم وبه ﻋﻨﻮﺍﻥ نامزدﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮنام نویسی کردم  ، ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﯿﺮ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺻﻼﺡ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ پا به این عرصه گذاشتم وﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻧﻤﻮﺩﻡ  ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻭ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ شهر ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎﻧﻢ ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﮔﺬﺍشتم  ﻭلی دست ﺑﺮﺧﯽ ازﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭ ﺳﻮﺩﺟﻮﯾﺎﻥ اجازه نمیدهد که تحصیلکردگان و جوانان  شهرم دراین عرصه ها جایگاهی داشته باشند  ﻭ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻫﻤﺪﺭﺩﯼ، ﻫﻢ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻭ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺭﯾﺎ ﻭ ﺗﻈﺎﻫﺮ، ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ .
 ﺩﺭ ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺘﻌﺎﻝ  ﺑﺴﯿﺎﺭ خرسندم که  ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺑﺪﻧﺒﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﯽ، ﺯﺩ ﻭ ﺑﻨﺪﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻖ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ گام خواهم برداشت  ﻭ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻋﺪﻩ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺷﻮﻡ ﺧﻮﺩ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮﺩﻩ اند، ﻫﻢ ﻧﻮﺍ ﺷﻮﻡ .
ﺍﮐﻨﻮﻥ که  ﮐﺎﻧﺪﯾد ﺷﻮﺭای ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮم شدم در ﺧﻠﻮﺕ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩ ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺳﭙﺎﺳﯽ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﺮﺩﻡ شهر نورآبادﻋﺰﯾزسپاس گذارم، ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐرا ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﺳﻮﻕ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ  ادامه دادن مسیر ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺩﻫﻢ، ﺍﺯ ﻣﺤﻀﺮ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﺸﻬﺮﯾﺎﻥ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﻘﯿﺮ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺑﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺟﺪﺍً ﻭ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﭘﻮﺯﺵ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻢ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻘﺪﻭﺭﻡ ﻧﺒﻮﺩ .
 ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﯾﻒ ﻭ ﭘﺎﮎ ﻧﻬﺎﺩ  شهر نورآباد ، ﺳﺮﻓﺮﺍﺯی، ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﯼ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﮔﺎﺭ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻤﻨﺎ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎﺕ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺁﺭﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺍﺣﻞ ‏( ﺭﻩ ‏) ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻢ.
درپایان هم برای تمام نامزدهایی که دراین مسیر حضوردارند ارزوی موفقت وسربلندی را دارم واز مردم فهیم ممسنی خواهش دارم که به  سوابق و گذشته ی افردا نگاه کنند و تخصص ،تعهد و پاکدستی افرداد را درنظر بگیرند تا شهری زیبا ودر خور خودتان را با انتخاب درست داشته باشیم (فارغ از نگاه طایفه ای ).

در پناه حق پیروز وسربلند باشید کوچک تمام همشهری های فهیم وازاد اندیش نورآباد هستم.

🔴 ( بزرگترین عامل نابودی هر جامعه خاموشی جوانان آن جامعه میباشد )

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.

اوقات شرعی