بسیج دانشجویی

نامه بسیج دانشجویی دانشگاههای ممسنی و رستم به مجمع نمایندگان فارس

نامه تخصصی،فنی و علمی بسیج دانشجویی دانشگاههای ممسنی و رستم و تشکلهای بسیج دانشجویی استان به دکتر مسعود گودرزی و مجمع نمایندگان فارس در خصوص FATF

...