photo_2016-08-22_12-37-03

یک خیابان جدید در شهر نورآباد ایجاد خواهد شد!

بازهم به همت مهندس احمد رضایی شهردار پرتلاش شهرمان یک تغییر اساسی و کاربردی اینبار با بازگشایی خیابان جدید ایجاد خواهد شد

...

آسفالت

جدیدترین عملکرد شهرداری نورآباد به روایت تصویر

اقدامات و عملکرد مهندس رضایی شهردار نورآبادممسنی در یکسال اخیر موجب رضایت شهروندان و حمایت مردم و رسانه ها از وی شده است

...