اعدام

اعدام سارقان مسلح شهرستانهای ممسنی و رستم

دو سارق مسلح به نام های سجاد-ع وگودرز-الف در جریان دو فقره سرقت مسلحانه و راهزنی شبانه در شهرستان رستم ازتوابع شهرستان ممسنی در پی تیراندازی به سمت خودرو یکی از طعمه های خود یک تن را نیز به قتل رسانده بودند.

...