پروژه گازرسانی

کلنگ زنی پروزه انتقال گاز به منطقه ماهور ممسنی

گاز رسانی به آبپخشان و گاو پیازی با حضور مسئولین مورد بهره برداری قرار گرفت. همچنین کلنگ پروژه های گاز رسانی به منطقه ماهور میلاتی و بردنگان به زمین زده شد.

...