گازرسانی

آغاز عملیات گازرسانی به روستای میرخیراله رستم

عملیات اجرایی خط انتقال گازرسانی به روستای میرخیراله که با معارض اجتماعی مواجه وحدود یک سالی متوقف شده بود مجدداً شروع  به کار کرد

...