کوچه-شهید-مهرداد-قاجاری

تغییر نام یکی از کوچه های شهر خومه زار به نام شهید مهردادقاجاری

شهرداری شهر خومه زارممسنی در اقدامی قابل تحسین کوچه ۳۲ خیابان شهید بهشتی را بنام شهید مهرداد قاجاری از شهدای مدافع حرم تغییر نام داد

...