مسعود-گودرزی

مردم ترکیه با اعتقاد به دموکراسی از کودتا جلوگیری کردند

دکتر مسعود گودرزی گفت که شکست کودتا در ترکیه نشان داد که مردم ترکیه اقدامات این چنینی را نمی‌پذیرند و آن‌ها معتقد به دموکراسی و حضور دولتی با رای خودشان در حکومت هستند.

...