شهرستان رستم بعد از انتخابات فراموش نشوند!

شهرستان رستم بعد از انتخابات فراموش نشوند!

از مسوولین دلسوز انتظار می رود که از مرحله همدلی و همزبانی به مرحله اقدام و عمل پا نهاده و تدبیری برای ایمن سازی و احداث زیرساخت مناسب جهت حذف نقاط حادثه خیز بیاندیشند تا شور وامید را در دل این مردم زنده نگه دارند.

اوقات شرعی