روایت اختلاف جاویدی ها با میرغلام بویراحمدی

روایت اختلاف جاویدی ها با میرغلام بویراحمدی

حوادث سالهای ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۹ در منطقه‎ی زاگرس نشین بویراحمد که منجر به درگیرهای شدید و کشت و کشتارهای فراوان بین قوای  رضاشاه از یک سو و نیروهای عشایر از دیگر سو گردید،در دل خودش راز و رمزهای فراوان دارد.

اوقات شرعی