اقدام عجیب در حذف گویش لری ممسنی از کتاب جغرافیای فارس +سند

در کتاب استان شناسی فارس پایه دهم که به صورت آزمایشی تدریس میشود اتفاق عجیبی در حذف لری ممسنی از این کتاب رخ داده است

...