انتخابات

تغییر رئیس شورای شهر نورآباد بعد از ۳ سال..

جلسه شورای اسلامی شهر نورآباد برای تعیین هیئت رئیسه  شورا عصر امروز برگزار شد و ترکیب هیئت رئیسه بعد از سه سال تغییر کرد

...