حامیان-طبیعت-رستم

اجرای ۲برنامه درختکاری همزمان توسط انجمن حامیان طبیعت رستم

در بیست وپنجمین روز از دیماه ۱۳۹۴درجمعه ای بسیار دلپذیر، انجمن حامیان طبیعت رستم سومین برگ زرین دفتر طبیعت را ورق زدند.
 

...