چشمه انجیری

تخصیص کد گردشگری به چشمه انجیری مراسخون رستم

به گفته مهندس احمدی منش فرماندار شهرستان رستم برای اولین بار این شهرستان موفق به دریافت کد گردشگری برای چشمه انجیری مراسخون شده است

...