چشمه آبگرم ممسنی

چشمه آب درمانی آبگرم ممسنی خشک شد

چشمه آبگرم ممسنی که از جمله چشمه های آب درمانی کشور می باشد و هزاران هموطن را برای درمان امراض پوستی به دیارممسنی می کشاند آخرین قطره هایش چکه میکند

...