اسفندیار-احمدی-منش

پیام خداحافظی مهندس احمدی منش فرماندار رستم

اسفندیار احمدی منش فرماندار سابق شهرستان رستم که جای خود را به طاهر ایزدی داده است در پیامی از مردم شهرستان رستم خداحافظی کرد

...