حادثه

جاده سرحد جاوید بازهم حادثه آفرید +تصویر

مسیر حادثه خیز پل مورد جاوید به گردنه بربید در آخرین روزهای نوروز سال نو بازهم شاهد دو حادثه بود که می طلبد مسئولین بیدار شوند

...