پایانه-مسافربری

بعد از هجرت,خسرو شیرین نمیشود!

تنها پایانه مسافربری  شهرستان های ممسنی و رستم از لحاظ ساختاری و امکانات در حد نام دیارممسنی نیست

...