انجمن-زاگرس

پاکسازی نهالستان نورآباد توسط انجمن حامیان طبیعت زاگرس

انجمن حامیان طبیعت زاگرس چهارمین برنامه پپاکسازی طبیعت را با حضور علاقه مندان به طبیعت روز جمعه از دانشگاه پیام نور شروع و در انتهای نهالستان خاتمه داد

...