وضعیت رودخانه فهلیان۱

رودخانه فهلیان نفسهای آخر را میکشد!

سالها پیش وقتی قصد عبور از روی پل رودخانه فهلیان را داشتی صدای خروشان آب رودخانه لرزه بر اندام انسان می انداخت

...