میدان امام

نابرابری توزیع امکانات در محله های نورآباد

بین محلات مختلف شهر نورآباد با توجه به عوامل تمرکز جمعیت و دسترسی‌ها، از نظر توزیع فضایی خدمات، عدم‌تعادل و نابرابری وجود دارد.

...