روستای مشایخ

پاسخ رئیس شورای روستای مشایخ به فرماندار ممسنی

کلیه ۱۴ شالوده و پی ریزی در محل جدید روستای مشایخ بر اساس مجوز صادر شده از طرف بنیاد مسکن ممسنی ، دفتر فنی دهیاران بخش بخشداری دشمن زیاری و دهیاری مشایخ و طبق نقشه طرح هادی مصوب روستا بوده است

...