حادثه

واژگونی یک دستگاه خودرو در مسیر نورآباد به دشمن زیاری

یک دستگاه خودرو سواری پژو۴۰۵ امشب با سه سرنشین در مسیر بخش دشمن زیاری به نورآباد ممسنی واژگون شد

...