والیبال

برای ریاستم سنگ اندازی کردند,به یاسوج میروم

سهام جعفری رئیس پیشنهادی برای تصدی ریاست هیات والیبال ممسنی از سنگ اندازی عده ای در کار وی برای صدور حکمش خبر میدهد

...