ناصراکبری

سخنان رئیس بهزیستی ممسنی پیش از خطبه های نمازجمعه

ناصر اکبری رئیس اداره بهزیستی شهرستان ممسنی به مناسبت هفته ی بهزیستی سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته نورآباد بود

...