نوعروس

بیانیه خانواده نوعروس دلسوخته بابامیدانی

خانواده نوعرسی که دخترشان در قبل از رفتن به خانه بخت در جاده مصیری دچار حادثه شد و بجای خانه بخت به خانه ابدی رفت بیانیه ای صادر کردند

...